– ارائه مشاوره بیمه ای رایگان
– برگزاری همایش
– حضور در نمایشگاهها
– برگزاری جلسات آموزشی بیمه ای
– چاپ بروشور
– ارائه تخفیفات بیمه ای
– اهدا کتاب قصه بیمه ای و سی دی انیمیشن به کودکان

– برگزاری مسابقات آموزشی به منظور افزایش دانش بیمه ای