طی مراسمی در کاخ سعدآباد که روز سه شنبه مورخ 1397/04/19 برگزار شد، شرکت کارگزاری بیمه سایپا موفق به اخذ تندیس جایزه مسئولیت اجتماعی (CSR) گردید.