شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا برای دومین سال متوالی حائز رتبه (شایسته) در استقرار نظام آراستگی محیط کار در سطح گروه خودروسازی سایپا گردید.