محصول
  • ارائه محصولات متمایز
  • گسترش فروش الکترونیکی
منابع انسانی
  • جذب مبتنی بر شایستگی
شبکه فروش
  • تمرکز بر افزایش قابلیت­های فروش شبکه
  •   توسعه تعامل و تشویق شبکه فروش
 جامعه
  •  ارتقای آگاهی فرهنگ بیمه در جامعه پیرامون

– آگاهی ­رسانی در خصوص منافع بیمه
– حمایت از دانشگاه ­ها و موسسات آموزشی و دانشجویان و مولفین​

  • شهروند نمونه

– رعایت قانون
– شفافیت عملیات
– توجه به مباحث زیست محیطی و حفاظت از آن
– کمک­ های انسان دوستانه