آقای دکتر حسین بزرگ نژاد

مدیر عامل

آقای مهندس عبداله سلطانی ثانی

قائم مقام و عضو هیئت مدیره