آقای مهندس سید بهروز سید صالحی

عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا

آقای مهندس رشید پورمختار دلبر

عضو هیئت مدیره و قائم مقام