آقای بهروز سید صالحی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

آقای کامران کریمی

رئیس هیئت مدیره 

آقای مهندس رشید پورمختار دلبر

قائم مقام و نائب رئیس هیئت مدیره