آقای دکتر عبداله سلطانی ثانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

آقای مهندس محمد تقی چراغی

 رئیس هیئت مدیره 

آقای علی مرادی

نایب رئیس هیئت مدیره