آقای اسماعیل نبی زاده

مدیر فنی

خانم مریم سلماسی

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

آقای صمد بابائی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

آقای کوشا حقانگی

مدیر شبکه و بیمه های اتومبیل

آقای دکتر احمد علی طیب

مدیر بیمه های اشخاص – خسارت

آقای مهران الفت

مدیر بیمه های اشخاص – صدور

آقای علی زارعی سهامیه

مدیر بیمه های اموال

آقای فریبرز روحی

مدیر حسابرسی

آقای حسن یوسفی

مدیر مالی

خانم مریم حاجی قاسمی

رئیس مدیریت و ارتباطات

آقای عباسعلی مداح

مدیر حراست