آقای اسماعیل نبی زاده

مدیر فنی

آقای صمد بابائی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

خانم مریم سلماسی

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

خانم مریم حاجی قاسمی

رئیس مدیریت و ارتباطات

آقای دکتر احمد علی طیب

مدیر بیمه های اشخاص و خسارت درمان

آقای مهران الفت

مدیر بیمه های اتومبیل و شبکه فروش

آقای علی زارعی سهامیه

مدیر بیمه های اموال

آقای فریبرز روحی

مدیر حسابرسی

آقای حسن یوسفی

مدیر مالی

آقای عباسعلی مداح

مدیر حراست