آقای علیرضا شهرابی

مدیر بیمه های اتومبیل

آقای حمید باقیان

مدیر بیمه های اشخاص و ارزیابی و پیگیری خسارت

آقای علی زارعی سهامیه

مدیر بیمه های اموال

آقای مهدی اسدآبادی

مدیر مالی

آقای پیمان فرجامی شایسته

مدیرتوسعه منابع انسانی و پشتیبانی

خانم دکتر دیده دانشور

پزشک معتمد

آقای محمد شهبازی

مدیر فناوری اطلاعات

آقای منصور دهقان نجم آبادی

مدیر برنامه ریزی و مطالعات استراتژیک