نام و نام خانوداگی: علیرضا شهرابی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

سمت: مدیر بیمه های اتومبیل