نام و نام خانوداگی: حمید باغیان

تحصیلات:

سمت: مدیر بیمه های اشخاص