نام و نام خانوداگی: مهدی حاج حسنی

تحصیلات: 

سمت: مدیر حراست