نام و نام خانوداگی: مهدی اسدآبادی

تحصیلات:  فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سمت: مدیر مالی

سابقه کاری: بیست سال