پيشنهاد بيمه مسئوليت مدني در قبال استفاده كنندگان از آسانسور