استراتژی های جامعه  مشارکت در ترویج فرهنگ بیمه ای کشور

الف)حمایت در انتشار کتاب   
 ب)آگاه سازی جامعه و مشتریان حقیقی و بیمه شدگان از منافع بیمه   
  ج)حمایت از دانشگاه ها و موسسات آموزشی و دانشجویان   

 توجه به توسعه پایدار جامعه

  الف)کمک های انسان دوستانه   
  ب)توجه به مبحث بهینه سازی انرژِ های مصرفی   
   ج)توجه به مباحث زیست محیطی و حفاظت از آن