استراتژي هاي شرکای تجاری


 ایجاد و توسعه شبکه بازاریابی و فروش برونسپاری شده

توانمند سازی شبکه بازاریابی و فروش

الف) آموزش شبکه فروش   
ب) بهره گیری از خلاقیت های شبکه فروش   

توسعه همکاری پایدار با بیمه گران

الف) برقراری تعاملات سازنده و مستمر با بیمه گران   
  ب) بهره گیری از ظرفیت های شبکه فروش و خدمات پس از فروش بیمه گران   
ج) بهره گیری از دانش بیمه گران