بیمه جامع زندگی


اين بيمه نامه علاوه برتأمين منابع لازم براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه درزمان بازنشستگي، برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت و امكان دريافت مستمري، دررابطه با نحوه و مبلغ حق بيمه هاي پرداختي و ارائه خدمات به بيمه شدگان نيز داراي انعطاف پذيري زيادي بوده و با دارا بودن ضريب افزايش سالانه جهت حق بيمه و سرمايه فوت ، بيمه شده را در مقابل تورم فرضي آينده تجهيز مينمايد.

 مزاياي اين بيمه نامه عبارتند از :

درصورت فوت بيمه شده در طول مدت قرارداد بيمه، سرمايه فوت بيمه نامه با احتساب تعديلات به علاوه ذخيره رياضي ايجاد شده تا زمان فوت ( مطابق جداولي كه به پيوست بيمه نامه تحويل بيمه گذار مي گردد ) به استفاده كنندگان پرداخت مي گردد.

درصورت حيات بيمه شده در پايان مدت بيمه، ذخيره رياضي بيمه نامه ( مطابق جداول پيوست بيمه نامه ) به استفاده كننده پرداخت مي گردد.
توضيح : ذخيره رياضي بيمه نامه مبلغي است كه هر ساله پس از كسر هزينه ها و حق بيمه خطر فوت از كل حق بيمه،باقي مي ماند و با ذخيره رياضي بيمه نامه در پايان سال قبل جمع شده و هرساله معادل نرخ بهره فني (سود تضمين شده قرارداد )، درصد سود معيني به آن اضافه مي گردد.

امكان استفاده از مشاركت در 85% منافع بيمه نامه درصورت فوت بيمه شده و يا درپايان مدت قرارداد توسط استفاده كنندگان.
توضيح : مشاركت در منافع بيمه نامه درپايان هر سال مالي و پس از تشكيل ترازنامه مربوطه تعيين و درصورت تحقق آن،85% منافع مذكور به عنوان سرمايه اضافي به سرمايه مندرج در بيمه نامه(با احتساب تعديلات سالانه) افزوده مي گردد. شايان ذكر است مشاركت در منافع بيمه نامه هاي عمرقطعي نبوده و تابع عملكرد مالي شركت خواهد بود.

درصورت انصراف بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه، مبلغ ارزش بازخريد بيمه نامه(مطابق جداول پيوست آن) به بيمه گذار پرداخت مي گردد.

دريافت وام حداكثر تا ميزان 90% ارزش بازخريد پس از گذشت 2 سال از تاريخ شروع وبا نرخ بهره 4درصد بيشتر از نرخ بهره فني مصوبه بيمه نامه امكان پذير است.
تذكر : نرخ بهره وام براي 10 سال اول بيمه نامه معادل 19% خواهد بود.

امكان دريافت ذخيره رياضي بيمه نامه در پايان مدت قرارداد به صورت مستمري كه دريافت آن مي تواند به صورت مادام العمر و يا با مدت زمان معين به انتخاب بيمه گذارصورت پذيرد. مبلغ مستمري براساس روش دريافت آن محاسبه شده و از زمان انقضاي مدت بيمه نامه آغاز مي گردد.

شرح خطرات و خسارات تحت  پوشش

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرارگيرد:

پوشش تكميلي فوت بر اثر حادثه :

درصورت دريافت اين پوشش تكميلي چنانچه بيمه شده در طول مدت قرارداد بيمه بر اثر حادثه فوت نمايد، سرمايه فوت بيمه نامه به 2 برابر افزايش مي يابد.

پوشش تكميلي معافيت از پرداخت حق بيمه درصورت از كار افتادگي :

با اين پوشش تكميلي، درصورتي كه بيمه شده به هر دليل دچار از كارافتادگي كامل و دائم گردد، پس از بررسي و تأييد پزشك قانوني و نيز تأييدپزشك معتمد بيمه گر، از پرداخت باقيمانده حق بيمه معاف خواهد گرديد. اين پوشش تنهادرصورتي قابل اخذ خواهد بود كه بيمه گذار و بيمه شده بيمه نامه، شخص واحدي بوده يابيمه نامه بصورت گروهي از طريق سازمان، نهاد يا هر بيمه گذار حقوقي ديگري براي كاركنان خريداري گردد.

پوشش تكميلي بيماري هاي تحت پوشش :

درصورت دريافت پوشش مذكور بيمه شده اين بيمه نامه درصورت ابتلا و يا بروز هريك از بيماري هاي سكته قلبي، سكته مغزي، جراحي عروق كرونرقلب )،‌ انواع سرطان و پيوند اعضاي اصلي بدن، مي تواند از سرمايه اين پوشش استفاده نمايد. مبلغ سرمايه پوشش تكميلي بيماري هاي تحت پوشش تا حداكثر 000ر000ر100ريال (مطابق جداول پيوست بيمه نامه) قابل تغيير خواهد بود.

خطرات متمم :

موارد زير درصورتي كه باشرايط خصوصي اين قرارداد مغايرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود :

خطر مسافرت : هيچ يك از خطرات ناشي از هدايت يا سرنشيني وسايل نقليه ( هوايي، زميني، ريلي و دريايي ) در مسابقات، پروازهاي اكتشافي، هرنوع تمرين و آموزش غواصي، پرواز هوايي، پرش با چترنجات ( سقوط آزاد( هدايت كايت يا ساير وسايل پرواز بدون موتور، مشمول اين قرارداد نمي باشد. درصورت بروز خطر و فوت بيمه شده در اين موارد، بيمه گر فقط مبلغ ذخيره رياضي را تا روزحادثه پرداخت خواهد نمود.

خطر جنگ : درصورتي كه بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافعي و يا هر نوع حادثه ديگري كه جنبه نظامي در مقابل نيروي مهاجم داشته باشد فوت نمايد، بيمه گر فقط ذخيره رياضي بيمه نامه را تا روز حادثه ميپردازد. چنانچه بيمه شده به عنوان نظامي و يا در تشكيلات نظامي تحت هر عنوان بهعمليات جنگي اعزام شود، بيمه نامه از تاريخ اعزام بيمه شده به حالت تعليق درخواهدآمد حتي اگر بيمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بيمه شده به دريافت حق بيمه ادامه داده باشد. در اين صورت چنانچه به هر علتي خطري پيش آيد، بيمه گر فقط ذخيره رياضي بيمه نامه را تا روز تعليق خواهد پرداخت و حق بيمه هاي اضافه دريافتي احتمالي ازتاريخ تعليق مسترد خواهد شد. بيمه نامه معلق،‌ شش ماه پس از ختم عمليات جنگي و يابازگشت بيمه شده از حالت لشگري به حالت كشوري و با در نظر گرفتن شرايط ماده 5 اينقرارداد، به وضعيت عادي (اوليه) تبديل مي شود.

استثنائات بيمه نامه :

خطر هاي زير درتعهد بيمه گر نمي باشد:

درصورتي كه بيمه شده در اثر خودكشي يا اقدام به خودكشي در طول سه سال اول ازتاريخ شروع قرارداد بيمه و يا از تاريخ برقراري مجدد، فوت نمايد فقط ذخيره رياضي بيمه نامه به استفاده كنندگان پرداخت مي شود مگر اينكه وراث قانوني بيمه شده بادلايل متقن ثابت نمايند كه خودكشي غير ارادي بوده است.

درصورتي كه استفاده كننده يا بيمه گذار تعمداً به طور مستقيم يا غير مستقيم موجبات مرگ بيمه شده را فراهم آورند، فقط ذخيره رياضي بيمه نامه به ساير استفاده كنندگان به نسبت تعيين شده در بيمه نامه يا درصورت عدم اعلام استفاده كننده، متناسب با سهم الارث به وراث قانوني، پرداخت خواهد شد.

چنانچه بيمه شده در اثر شركت در فعاليتهاي مجرمانه فوت كند، بيمه گر هيچ گونه تعهدي براي پرداخت سرمايه فوت نخواهد داشت. مگر آنكه در مراجع قانوني اثبات شود كه بيمه شده قصد دفاع مشروع از خود را داشته يا مشاركت در فعاليت مجرمانه به وي تحميل شده باشد.

شرايط عمومي و اختصاصي بيمه  نامه

مدت قرارداد : حداقل 5 سال و حداكثر 55 سال.

تذكر مهم1 : نرخ بهره فني سود تضمين شده قرارداد ) در پايان هر دوره 10 ساله از مدت بيمه نامه، طبق مصوبه بيمه مركزي ايران موردبازنگري قرار خواهد گرفت.

تذكر مهم2 : نرخ بهره فني براي بيمه نامه جامع زندگي براي 10 سال اول بيمه نامه 15% مي باشد.

سرمايه فوت سال اول بيمه نامه : حداقل 000ر000ر10 ريال و حداكثر 000ر000ر000ر1ريال.

سن بيمه شده : حداقل 15 سال تمام و حداكثر 65 سال تمام.

توضيح : مجموع سن بيمه شده و مدت قرارداد بيمه حداكثر70سال مي باشد. (70 ≥ مدت قرارداد + سن بيمه شده)

روش پرداخت حق بيمه : ماهانه ، سالانه ، يكجا

ضريب تعديل سالانه سرمايه : بيمه گذار مي تواند سرمايه فوت بيمه نامه را به صورت ثابت يا صعودي با ضريب معيني انتخاب نمايد.

ضريب تعديل سالانه حق بيمه : بيمه گذار مي تواند حق بيمه را نيز همانند سرمايه فوت به صورت ثابت يا صعودي با ضريب معيني پرداخت نمايد.

بطور مثال : بيمه گذار مي تواند سرمايه خطر فوت بيمه نامه خود را سالانه به ميزان 10 درصد و يا حق بيمه را سالانه به ميزان 15 درصدافزايش دهد، بديهي است افزايش توأم هر دو نيز ميسر مي باشد.
تذكر1 : بيمه گذار ميتواند حق بيمه را براساس توان مالي خويش انتخاب نمايد، بنابراين ساير شرايط قرارداد تابع ميزان حق بيمه تعيين شده خواهد بود.

تذكر2 : درصورت انتخاب ضريب تعديل سالانه براي سرمايه فوت، حداكثر سرمايه فوت بيمه نامه در طول مدت قرارداد بيمه 000ر0000ر000ر1 ريال بوده و پس از رسيدن سرمايه ( با احتساب تعديلاتسالانه ) به مبلغ مذكور ،تا انتهاي مدت بيمه نامه سرمايه فوت ثابت باقي خواهد ماند.