بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان


باتوجه به ضرورت تامین حرفه ای پرستاران، بهیاران، تکنسینهای بیهوشی و اتاق عمل، تکنسینهای رادیولوژی، سی تی اسکن و MRI و نیز کارشناسان و تکنسینهای آزمایشگاه، و نوارنگاری، بیمه ایران برای اولین بار طرح بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان را تهیه و ارائه نموده است.