بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان


در راستای تامین بیمه نامه جامعه پزشکی کشور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان ازسال 1365 و برای اولین بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه و بنیانگذاری گردیده است.

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک بعلت اشتباه، غفلت یاقصور وی در انجام خدمات حرفه ای به وقوع پیوسته باشد. بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان براساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.

کلیه دعواهای بیماران یا ذوی الحقوق آنها علیه پزشکان به مدت 3 سال پس از انقضاء تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای میباشد به شرط آنکه معالجه یا عمل جراحی درمدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) دررسیدگی به دعواهای حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب باقوانین وضع شده مذکور باشد.