بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان


این بیمه نامه خسارتهای بدنی ناشی از غفلت یا سهل انگاری کارفرما را که برای کارکنان وی درحین کار بوجود می آید تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد.

خسارتهای مشمول این بیمه:

شامل هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو، جبران غرامت روزانه ایام بیکاری و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرما باشد.