بیمه مسئولیت حمل و نقل


بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل بین المللی براساس کنوانسیون:

براساس شرایط این نوع بیمه ، مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی مطابق کنوانسیون بین المللی C.M.Rتحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

درگذشته این بیمه نامه فقط توسط بیمه گذاران خارجی ارائه می گردید و به همین دلیل ارز قابل توجهی ازکشور خارج می شد. درسال 1366 جهت مقابله با فشارهای اقتصادی بیگانگان، این طرح برطبق پول رایج کشور (ریال) توسط شرکت سهامی بیمه ایران به اجرا درآمد.

بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل زمینی (داخلی):

در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل زمینی داخلی در برابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی:

این بیمه نامه، مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل هوایی را در برابر صاحبان کالا یا ذوی الحقوق آنان براساس شرایط بارنامه های حمل ونقل هوایی صادره و کنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد.

قرارداد تضمین تعهدات شرکتهای حمل ونقل بین المللی:

مطابق این قرارداد، تعهدات شرکتهای حمل ونقل زمینی بین المللی در برابر گمرک ایران در رابطه باحقوق و عوارض گمرکی عملیات حمل ونقل کالا و خودرو تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. اجرای این طرح موجب توسعه صنعت حمل ونقل کالا، صنعت توریسم و گردشگری درکشور گردیده که مستقیماً درتوسعه اقتصادی وسیاسی کشور تاثیرگذار بوده است.