بیمه مسئولیت مدنی مدیران مسئول فنی و مراکز درمانی


بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکها دومین طرح بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان است که درجهت تامین هرچه گسترده تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است.

موضوع بیمه نامه عبارت از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث درمحدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میباشد.

ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآیی، فقدان، نقائص درامکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست درمدت معالجه، مداوا، جراحی و دوران بستری بیمه که منجر به خسارات بدنی بیماران و اشخاص ثالث گردد تحت پوشش این بیمه نامه میباشد.