بیمه مسئولیتهای عمومی


بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی:

مسئولیت بیمه گذار را درقبال خسارات جانی ومالی ناشی از انفجار و آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب که به همسایگان و

مراجعه کنندگان به محل مورد بیمه وارد آید را تحت پوشش قرار می دهد که درواقع مکمل بیمه نامه آتش سوزی است.

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی:

خسارات جانی ومالی:

مسئولیت مدیران  اماکن ورزشی:

مسئولیت مدیر پارکینگ:

مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی:

بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی:

شرکت سهامی بیمه ایران برای اولین بار طرح بیمه مسئولیت مدنی وزارت آموزش و پرورش، بیمه مسئولیت مدنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیمه مسئولیت وزارت راه وترابری استانها، بیمه مسئولیت شرکتهای برق منطقه ای و بیمه نامه مسئولیت جامع شهرداریها را به اجرا درآورده است.

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول:

براساس این طرح، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان وفروشندگان در دوبخش:

خطرات تبعی ناشی از محصول وتضمین کیفیت محصول دربرابر مصرف کنندگان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. هم اکنون تولیدکنندگان و فروشندگان انواع محصولات تولیدی ازجمله: عایقهای رطوبتی، لوله هاو اتصالات، جرثقیلها، رایانه ها، میل لنگها، انواع محصولات صنعتی، لوازم خانگی  وبرقی، محصولات غذایی و ... تحت پوشش بیمه ای بیمه ایران قرار گرفته اند.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان:

در راستای تامین بیمه نامه جامعه پزشکی کشور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان ازسال 1365 و برای اولین بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه و بنیانگذاری گردیده است.

موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک بعلت اشتباه، غفلت یاقصور وی در انجام خدمات حرفه ای به وقوع پیوسته باشد. بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان براساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.

کلیه دعواهای بیماران یا ذوی الحقوق آنها علیه پزشکان به مدت 3 سال پس از انقضاء تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه ای میباشد به شرط آنکه معالجه یا عمل جراحی درمدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) دررسیدگی به دعواهای حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه ای بیمه نامه باید متناسب باقوانین وضع شده مذکور باشد.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مسئول فنی کلینیکها، درمانگاهها و بیمارستانها:

بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکها دومین طرح بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان است که درجهت تامین هرچه گسترده تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است.

موضوع بیمه نامه عبارت از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث درمحدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میباشد.

ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآیی، فقدان، نقائص درامکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست درمدت معالجه، مداوا، جراحی و دوران بستری بیمه که منجر به خسارات بدنی بیماران و اشخاص ثالث گردد تحت پوشش این بیمه نامه میباشد.

بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پزشکان:

باتوجه به ضرورت تامین حرفه ای پرستاران، بهیاران، تکنسینهای بیهوشی و اتاق عمل، تکنسینهای رادیولوژی، سی تی اسکن و MRI و نیز کارشناسان و تکنسینهای آزمایشگاه، و نوارنگاری، بیمه ایران برای اولین بار طرح بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان را تهیه و ارائه نموده است.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان:

بیمه ایران درجهت برقراری تامین حرفه ای برای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که درعضویت سازمانهیا نظام مهندسی استانها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری میباشند طرح بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین را تهیه و عرضه نموده است.

براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای اشخاص یادشده در ررابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه ومسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.

بیمه مسئولیت جامع C.G.L :

این بیمه نامه برای پیمانکاران پروژه های ساختمانی و تاسیساتی ارائه می شود، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار دراجرای پروژه بصورت جامع در برابر کارکنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.