بیمه مسئولیت جامع


این بیمه نامه برای پیمانکاران پروژه های ساختمانی و تاسیساتی ارائه می شود، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانکار دراجرای پروژه بصورت جامع در برابر کارکنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.