بیمه اعتباری تسهیلات بانکها


براساس این طرح تسهیلات بانکها ومطالبات شرکتهایی که کالا و محصولات خود را بصورت اقساطی به فروش می رسانند دربرابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهایی که براساس  قرارداد فروش تنظیمی، عملیات فروشهای اعتباری انجام می دهند می توانند برای اطمینان از وصول مطالبات و تضمین سرمایه خود از پوشش بیمه ای یادشده استفاده نمایند.