بیمه مسئولیت شکارچیان


براساس شرايط اين بيمه نامه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان در جريان شكار يا انجام وظايف محيط باني در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه اي قرار ميگيرد.

اين بيمه نامه در صورت وجود مجوز قانوني براي فعاليت بيمه شونده ارائه ميشود .