بیمه رایانه


قابل توجه كليه دارندگان رايانه هاي شخصي و اداري ، واحدهاي صنفي و تجاري ، كارخانجات و فروشگاههاي عرضه كننده رايانه و ادارات دولتي .

بيمه ايران با ارائه بيمه نامه رايانه كليه خسارتهاي فيزيكي وارد به رايانه ناشي از اتش سوزي ، انفجار ، سيل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش زمين ، سقوط از بلندي ، برخورد جسم خارجي ، نفوذ مايعات به داخل اجزاء حمل و جابه جائي در محل مورد بيمه ، نوسانات جريان الكتريسيته ، سرقت با شكست حرز را حداكثر تا ارزش رايانه تحت پوشش قرار ميدهد .

دارندگان محترم رايانه ميتوانند با مراجعه به هريك از نمايندگيها و شعب بيمه ايران در سراسر كشور و با ارائه فاكتور خريد ضمن پرداخت يك در صد ارزش رايانه بعنوان حق بيمه ، آنرا بمدت يكسال نزد بيمه ايران بيمه نمايند .

ضمنا براي كساني كه تعداد قابل توجهي رايانه در اختيار دارند ، به ازاي هر 50 دستگاه رايانه 10% ، 51 الي 100 دستگاه 15% و براي 101 دستگاه به بالا 20% تخفيف در حق بيمه اعمال ميگردد .

همچنين براي شركتها ، بانكها و ادارات : طي يك فقره بيمه نامه ، تمامي رايانه ها بصورت گروهي با ذكر مشخصات در ليست ضميمه تحت پوشش بيمه اي قرار ميگيرد .