بیمه عوامل پروژه های سینمایی


بر اساس اين طرح مسئوليت مدني توليدكنندگان و سازندگان پروژه هاي سينمائي و تلويزيوني در مقابل عوامل توليد با نازلترين هزينه تحت پوشش بيمه قرار ميگيرد . تهيه كنندگان اين پروژه ها مي توانند عوامل ساخت فيلم را تا سقف معيني تحت پوشش بيمه قرار دهند تا در صورت بروز حادثه خسارت فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي آنها را شركت بيمه جبران نمايد.