بیمه سایر مسئولیتها


از جمله ساير بيمه نامه هاي ارائه شده عبارتند از :

بيمه نامه صداقت در امانت، بيمه مسئوليت حرفه اي دلالان رسمي بيمه مركزي ايران، بيمه مسئوليت شركتهاي توزيع كننده گاز مايع، بيمه مسئوليت مستاجر در برابر موجر، طرح بيمه دام صنعتي، بيمه مسئوليت سر دفتر داران، بيمه مسئوليت حرفه اي وكلاي دادگستري و .... مي باشند .