بیمه ثالث


بیمه شخص ثالث وحوادث راننده

 مسـئوليت مدني دارندگان وســائط نقليه زميني و موتوري در قبال زيان هاي وارده به اشخاص ثالث را بیمه شخص ثالث می نامند.

این بیمه نامه خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد

خسارت جانی: پرداخت دیه فوت به سبب حوادث مشمول بیمه نامه

هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه شکستگی ، نقص عضو و از کار افتادگی جزیی یا کلی، موقت یا دایم

         خسارت مالی: منظور جبران زیان های مالی وارده به زیان دیدگان حادثه می باشد

         جبران خسارت مازاد بر بیمه شخص ثالث قانونی

         هزینه پزشکی ناشی از حوادث.

بیمه حوادث راننده(نقص عضو وفوت)

رانندگان مسبب حادثه که ثالث تلقی نمی شوند با خرید این بیمه نامه می توانند در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، قرارگيرند

قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

این قانون مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخه 16/4/87کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و براساس اصل(85)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال ، در تاریخ 16/5/87به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره81373مورخه31/05/1387جهت اجرا ء توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است.


خسارت های خارج از قانون شخص ثالث :

 

 - خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

 - خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

 - خسارت ناشی از محکومیت جزایی ویا پرداخت جرایم

تخفیفات

تخــــــفیف عدم خسارت سال اول 10%سال دوم 15%سال سوم20%سال چهارم30%سال پنجم40%سال ششم50%سال هفتم60%

سال هشتم وبیشتر70%

 
 دانلود فایل پیوستی