بیمه بدنه


بيمه نامه  بدنه:

با خرید بیمه نامه بدنه اتومبیل خسارت وارده به خودرو در قبال خطرات ذیل جبران خواهد شد.

 موضوع بیمه :در بيمه هاي اتومبيل موضوع عبارت است از هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني از قبيل سواري، باركش، اتوبوس، ميني بوس، موتور سيكلت و هم چنين قطارهاي راه آهن وانواع يدك متصل به آن ها كه با نيروي محركه موتور حرکت می کند.

خطرات اصلی :

* حادثه کلی وجزئی

* آتش سوزی ،صاعقه،انفجار

* سرقت کلی اتومبیل

8تعاریف

حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي

آتش سوزي
آتش سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيز از خطرات تحت پوشش بيمه بدنه مي باشند و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شود خسارت آن قابل جبران مي باشد ولي چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههاي الكتريكي اتومـــبيل ناشي از كار آنها باشد قابل جبران نيست .

دزدی کلی
همانطوريكه از نام آن استنباط مي شود سرقت اتومبيل و يا وسائل اضافي آن كلا سـرقت شود و ديگر كشف نگردد و يا آنكه اتومبيل به سرقت رفته كشف گرديده و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته باشد و يا درحين سرقت خساراتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آيد .

خطرات تبعي و تكميلي
هـــمانگونه كه ذكر گرديد خطرات ديگري در بيمه نامه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد كه در بيمه نامه هاي معمولي جزو خـــطرات اصلي بيمه شده نمي باشد اما بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اي اندك پوشش هاي تكميلي مورد نظر خويش را دريافت نموده و ضمن تامين رضايت خاطر خويش ، موجبات بهره مندي از خدمات ارزنده اين شركت را براي خود فراهم نمايد .

انواع پوششهاي تکميلي

سرقت درجاي قطعات و لوازم وسيله نقليه
چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سـرقت درجا (جزئي) محســــــوب مي گردد و همانگونه كه قبلا گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار مي تواند هنگام صـــــدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش ، رينگ ، لاستيك و...) را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .
لازم به ذكر است ارزش مجموع لوازم وقطعاتي كه تحت پوشش سرقت درجا قرار مي گيرند از 20% كل سرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد كرد .

شكست شيشه به تنهايي
با درخواســـــت بيمه گذار و پرداخت حــق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصــلي مانندشكست بواسطه تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه و يا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران مي باشد .

غرامت ايام تعميرات
در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاماً در تعميرگاه متوقف شوددر اين صورت جبران هزينه هاي اياب و ذهاب و عدم اســــــتفاده از اتومبيل آسيب ديده درمدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر مي باشد و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه اي اندك به هنگام صـدور بيمه تحت پوشش قرار  مي گيرد و بيمه گذار در اين راستا نيزاز خدمات بيمه اي مورد نظر خويش بهره مند مي گردد .

لازم به ذكر است حداكثرتعهدات بيمه گر براي اين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه ، زمان مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه گر است كه از آغازعـــــمليات تعمير و بازسازي تا پايان آن بطول خواهد انجاميد . اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوان فرانشيزكسر خواهد گرديد .

نوسانات قيمت
با توجه به اينكه ارزش اتومبيل مورد بيمه ممكن است در اثر شرايط بازار در طول مدت اعتبار بيمه نامه افزايش پيدا كرده واتومبيل مورد بيمه در هنگام حادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده در روز شروع بيمه نامه ارزش داشته باشد مي توان با خريد اين پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بيمه خسارت را نسبت به ارزش واقعي روز دريافت نمود

بلاياي طبيعي
با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه اضافی خطرات ناشي از (سيل ، زمين لرزه ، آتشفشان) نيز مي تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد .

خطرات ناشي از مواد شيميايي
جبران خسارت ناشي از اســيد ورنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز بادرخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه اضـــافی مي تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد .

توضيحات مهم  در مورد بيمه بدنه اتومبيل
*مورد بيمه  بايستي به قيمت روز بيمه شود تا بيمه گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و كلي وارده را به نحو مطلوب جبران نمايد . بدين ترتيب پيشنهاد مي شود كه وسيله نقليه حتما مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضــافي منصوبه بر روي آن به رويت كارشناس بيمه گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد ؛ لازم به ذكر است بهترين ملاك ارزش گذاري تعيين قيمت اتومبيل ، نظر كارشناس مجرب شركت بيمه اي است كه صرفاً‌ جنبه مشاوره دارد.

*چنانچه مورد بيمه به شخص ديگري فروخته مي شود ، بلافاصله به شركت بيمه اطلاع داده شود تادر صورت درخواست ادامه اعتبار بيمه نامه شركت بيمه نام بيمه گذار را تغيير داده وبيمه نامه رسماً به خريدار جديد منتقل گردد .

*هر گونه تغيير در كاربري مورد بيمه بايستي به اطلاع شركت بيمه برسد .

تخفیفات

عدم استفاده از بیمه نامه مشمول تخفیف در تمدید آن خواهدبود

سال اول 25% سال دوم 35% سال سوم 45% سال چهارم به بعد 60%

تخفیف نقدی 10%

تعمیم تخفیف  عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث به بیمه نامه بدنه مطابق با ضوابط بیمه گر

حداکثر تخفیفات در بیمه نامه بدنه از 70% تجاوز نخواهد نمود.

شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل

ماده 1. اساس قرداد

فصل اول : کلیات

این بیمه نامه براساس قانون