بیمه حوادث انفرادی


در اين بيمه شخص مي‌تواند خود ويا فرد ديگري را در قبالحوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي براي مدتيك سال بيمه نمايد. در اينبيمه‌نامه تعهدات اصلي و تبعي عبارتند از فوت، نقص عضوجزئي و كلي دائم، ازكارافتادگي، هزينه پزشكي، غرامت روزانه از كارافتادگي در اثرحادثه مي‌باشد.حق‌بيمه در اينبيمه‌نامه بر اساس شغل افراد تعيين مي‌گردد.

اهداف بيمه نامه

در اين بيمههر سازمان مي‌تواند كاركنان خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و ياخطرات شخصي براي مدت يك سال بيمه نمايد. در اين قرارداد تعهدات اصلي و تبعي عبارتنداز فوت، نقص عضو جزئي و كلي دائم، از كارافتادگي، هزينه پزشكي، غرامت روزانه ازكارافتادگي در اثر حادثه مي‌باشد.

حق‌بيمه در اين بيمه‌نامه بر اساس طبقه شغلياكثريت افراد (75% افراد) تعيين مي‌گردد و جهت تامين اين منظور 5 گروه شغلي ازكم‌خطرترين تا خطرناك‌ترين شغل تعيين مي‌شود كه جدول نرخ آن به شرح زير است:

طبقه يك: اين طبقه شامل اشخاصي است كه داراي كار اداري و دفتري و همچنين افراديكه در دفتر كار خود به عرضه خدمات مي‌پردازند، مي‌گردد.

طبقه دوم: افرادي كه علاوه بر استفاده از نيروي فكر با دستشان نيز كار مي‌كنندليكن كار آنها با ماشين‌آلات صنعتي نخواهد بود؛ مانند پزشكان، عكاسان و انبارداران.

طبقه سوم: افرادي متخصص يا نيمه متخصص كه معمولاً با ماشين‌آلات و ادوات صنعتيكار مي‌كنند؛ مانند كشاورزان، رانندگان وسائط نقليه سبك و كارگران ساختمان.

طبقه چهارم: افرادي كه با ماشين‌آلات و ادوات صنعتي پرخطر كار مي‌كنند و يا نوعكار آنها پرخطر مي‌باشد؛ از قبيل كارگران صنعتي غير ماهر، پرس‌كار فلزات، دكل‌بند وماموران آتش نشاني

طبقه پنجم: افرادي كه در فعاليت روزمره خود با بيشترين خطر روبرو هستند؛ ازجمله خلبانان و كارگران معادن زيرزميني

شرح خطرات و خسارات تحت  پوشش

با توجه بهشرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرارگيرد:

پوشش اصلي:

نقص عضو كلي در اثر حادثه

نقص عضو جزئي در اثر حادثه

فوت در اثر حادثه

پوشش فرعي:

هزينه پزشكي ناشي از حادثه

از كار افتادگي

غرامت روزانه از كار افتادگي

حوادث تحصيلي:

تحصيلي  دانش‌آموزان :

در اين نوع قرارداددانش‌آموزان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شركت بيمه ايران و سازمان آموزش وپرورش تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذكر شده در اين توافق‌نامهتعيين‌كننده شرايط و حق‌بيمه مي‌باشد.

تحصيلي  دانشجويان:

در اين نوع قرارداد دانشجويانبر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شركت بيمه ايران و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوريويا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايطذكر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌كننده شرايط و حق بيمه مي‌باشد.

تحصيلي  مهدكودك‌ها :

در اين نوع قرارداد كودكانمهدكودك‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شركت بيمه ايران و سازمان آموزش وپرورش و يا سازمان بهزيستي تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذكر شده دراين توافق‌نامه تعيين‌كننده شرايط و حق‌بيمه مي‌باشد.

 

حوادث خانواده

در اين بيمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداختحق‌بيمه، كليه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل وخارج از كشور بيمه مي‌نمايد.در اين نوع بيمه‌نامه تعهدات بيمه‌گر شامل فوت، نقص عضوو از كارافتادگي دائم (كلي و جزيي) ناشي از حوادث مشمول بيمه همسر و فرزندانبيمه‌گزار مي‌باشد.

شرح خطرات و خسارات تحتپوشش

با توجه بهشرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرارگيرد:

پوشش اصلي (اجباري)

نقص عضو كلي در اثر حادثه

نقص عضو جزئي در اثر حادثه

فوت در اثر حادثه

پوشش فرعي (اختياري)

هزينه پزشكي ناشي از حادثه

حوادث  نوروزي

در اين بيمه‌نامه سرپرستخانواده باپرداخت حق‌بيمه، كليه افراد خانواده را در مقابل حوادث درتمام ساعات شبانه‌روز درمدت تعطيلات نوروزي در داخل و خارج از كشور بيمهمي‌نمايد.در اين نوع بيمه‌نامهتعهدات بيمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از كارافتادگي دائم (كلي و جزيي) ناشي از حوادثمشمول بيمه همسر و فرزندان بيمه‌گزارمي‌باشد.

شرح خطرات و خسارات تحتپوشش

با توجه بهشرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرارگيرد:

 پوشش اصلي

نقص عضو كلي در اثر حادثه

نقص عضو جزئي در اثر حادثه

فوت در اثر حادثه

پوشش فرعي(اختياري)

هزينه پزشكي ناشي از حادثه

بيمه شده در صورت از كارافتادگي دائم و كامل از پرداختحق بيمه معاف خواهد شد


بيمه نامه ايرها:

آغاز پوشش ين بيمه نامه همزمان با  تاريخ ورود بيمه شده به کشور جمهوري اسلامي يران به شرح مندرج در گذر نامه مي باشد.

هزينه فسخ ين بيمه نامه در صورتي که بيمه شده به دليل عدم اخذ ويزا قادر به انجام سفر خود به يران نباشد معادل 2 يورو و در سير موارد 3 يورو مي باشد.

پرداخت خسارت در تمامي پرونده ها به ريال يا واحد پول محلي فقط در محل وقوع حادثه و يا بروز بيماري مي باشد

بيمه شده موظف است حداکثر تا 72 ساعت بعد از بستري در بيمارستان و يا اقدام به مشاوره پزشکي ،موضوع را بيمه يران اطلاع دهد. مواردي که بعد از مهلت تعيين شده به بيمه يران اطلاع داده شود غير قابل بررسي خواهند بود. 

خدمات تحت پوشش و نحوه استفاده از آن:

پرداخت هزينه هي پزشکي جراحي و درمان مسموميت ها

پذيرش و انتقال پزشکي به نزديکترين بيمارستان در يران

بازگرداندن کودکان به کشور متبوع در صورت فوت يا انتقال پزشکي بيمه شده

بيمه شدگان عبارتند از کليه جهانگردان و گردشگران خارجي تحت پوشش بيمه يران که به صورت انفرادي و يا گروهي به منظور زيارت سياحت و يا سير امور به يران وارد مي شوند.

مدت پوشش خدمات مندرج در ين قرارداد حداکثر 92 روز پيوسته در يران خواهد بود.

پرداخت هزينه هي پزشکي:

پرداخت هزينه هي پزشکي تا سقف 10000يورو و يا معادل ريالي آن بري هر خسارت در مدت پوشش به شرح زير:

پرداخت هزينه هي پزشکي شامل هزينه هي جراحي بيمه شده

پرداخت هزينه هي فوريت پزشکي شامل ويزيت اوليه خدمات تصوير برداري و آزميشگاهي،هزينه هي دارويي،جراحي هي سرپيي ،فيزيوتراپي و انتقال مصدومان و بيماران به مراکز پزشکي

مربوطه ناشي از حوادث از قبيل سوانح و مصدو ميت هي ناشي از رانندگي

پرداخت هزينه هي پزشکي ناشي از مسموميت ها،از جمله مسموميت هي ناشي از فاسد شدن مواد غذيي.

فرانشيز :25 يورو و يا معادل ريالي آن در هر خسارت به استثني موارد مربوط به صدمات بدني يا بستري شدن بيمه شده حداقل به مدت 24 ساعت

استثنائات عمومي:

بيمه گذاراني که بيش از 92 روز متوالي در هر دوره ي سفر داخل يران باشند،مشمول مفاد خدمات موضوع ين قرارداد نمي باشند.

هزينه هي درماني که بيمه شده به طور مستقيم و يا به نيابت بدون علام و کسب موافقت قبلي از بيمه يران متحمل شده است مشمول تعهدات بيمه گر نمي باشند.

 

حوادث ورزشي:

حوادث ناشي از مبادرت به ورزش معيني را تحت پوشش قرار مي دهد.

 

حوادث ناشي از کار يا حرفه:

حوادث مربوط به شغل يا حرفه شخص را تحت پوشش قرار مي دهد

 

حوادث ايام ماموريت:

حوادث مربوط به يام ماموريت شخص بيمه شده را تحت پوشش قرار مي دهد
دانلود فایل پیوستی