بیمه حوادث گروهی


حداقل تعداد نفرات ين بيمه نامه 10 نفر ميباشد.بيمه شدگان عبارتند از کليه کارکنان شاغل بيمه گذار که توسط بيمه گزار به بيمه گر معرفي مي شوند.بيمه شدگان ين قرارداد حداکثر تا سن 75 سال تمام تحت پوشش بيمه حادثه مي باشندبيمه گر نسبت به کساني کخ سن آنها از سنوات اعلام شده بيشتر باشد هيچ گونه تعهدي ندارد.

 

حوادث ناشي از رانندگي توسط شخص بيمه شده در صورتي مشمول بيمه حوادث ين قرارداد ميباشند که بيمه شده داري گواهي نامه معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه مورد استفاده که در يين نامه و مقررات اداره راهنميي و رانندگي کشور پيش بيني شده است.
دانلود فایل پیوستی