بیمه عمر به شرط فوت


بیمه عمر

بيمه عمر از ديدگاه حقوقي، قراردادي است كه به موجب آنبيمه‌گر در مقابل دريافت حق‌بيمه از بيمه‌گزار متعهدمي‌شود كه در صورت فوت و ياحيات بيمه‌شده در زمان معيني مبلغي به عنوان سرمايه و يا مستمري به  استفاده‌كننده (بيمه‌گزار يا شخص ثالث) تعيين شده از طرف او و يا وراث قانوني بپردازد.

خطرفوت در بيمه‌هاي عمر، به هر علت و شامل انواع بيماري‌ها و حوادث مي‌باشد و فقطهزينه‌هاي جنگ و خودكشي از آن مستثني شده، تنها تحت ضوابط خاصي تحت پوشش قرارمي‌گيرند.

هدف اساسي بيمه‌هاي عمر ايجاد، جمع آوري ذخاير مالي، سرمايه‌گزاري،كسب سود حاصله از سرمايه‌گزاري و نهايتاً ايفاي تعهدات شركت بيمه‌گر در قبالاستفاده‌كنندگان مي‌باشد.

در بيمه‌هاي عمر، بيمه‌گزار با پرداخت حق بيمه معيني -به صورت ماهيانه، ساليانه يا يكجا-، مبلغ معيني را پس از پايان مدت بيمه‌نامهدريافت خواهد كرد و در صورت فوت بيمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفادهكنندگان تعلق مي‌گيرد.


رشته بيمه اشخاص(عمر) مشتمل بر 11 زيررشته مي‌باشد كهعبارتند از:


بيمه عمر انفراديبيمه‌نامه‌اي است كه به موجب آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود در صورت فوت يا حياتبيمه‌شده‌، سرمايه‌اي را بصورت يكجا به ذينفع يا استفاده‌كننده كه در بيمه‌نامه قيدگرديده است پرداخت نمايد. در اين نوع بيمه‌نامه بيمه‌گزار براي بيمه‌نمودن خوداقدام مي‌نمايد.

 

بیمه عمر به شرط فوت

عمرمانده بدهكار

افرادي كه از موسساتاعتباري يا بانك‌ها وام دريافت مي‌دارند، چنانچه درطول مدت وام فوت كنند، پرداختاقساط وام از سوي بازماندگان آنها مشكل و يا غيرممكن خواهد بود. وام‌گيرندهمي‌تواند با خريد بيمه عمر مانده‌بدهكار براي خود، اين مشكل را برطرف سازد. درايننوع بيمه، هرگاه وام‌گيرنده (بيمه‌گزار) درطول مدت وام فوت كند، بيمه‌گر بقيه بدهياو را، ازتاريخ فوت تا پايان مدت وام، يكجا در وجه وام‌دهنده و يا استفاده‌كنندگانيكه در بيمه‌نامه ذكر شده‌اند پرداخت مي‌كند؛ درنتيجه بازماندگان او ديني درقبالموسسه وام‌دهنده نداشته و وثيقه مورد رهن بعد از فوت بيمه شده آزاد خواهد شد.

 

تامين آتيه فرزندان

این بیمه نامه ارزان قیمت است در این بیمه نامه بیمه شده پدر یا مادر ،ذینفع فرزندان زیر 18 سال هستند.در این بیمه نامه بیمه گر تعهد میکند چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه ای فوت کند از تاریخ فوت تا پایان سن 18 سالگی کوچکترین فرزند مستمری ماهانه پرداخت نماید و چنانچه در انقضای مدت در قید حیات باشد بیمه گر هیچ تعهدی ندارد.

 سن کوچکترین فرزند   +  مدت بیمه نامه = حداکثر18 سال

ممکن است فرزند 1ساله یا 17 ساله باشد و اگر طی مدت بیمه نامه ،بیمه شده صاحب فرزند شود به بیمه گر مراجعه می کند و با یک الحاقیه بیمه نامه تا18 سال دیگر ادامه می یابد.

عمر زماني

در اين نوع بيمه چنانچه بيمه‌شدهدر خلال مدت بيمه فوت كند و حق‌بيمه‌ها تا تاريح فوت پرداخت شده باشد، سرمايه مندرجدر بيمه‌نامه به استفاده‌كننده پرداخت خواهد شد. ولي اگر بيمه‌شده در پايان مدت درقيد حيات باشد، بيمه‌گر تعهدي نخواهد داشت و حق بيمه ها قابل برگشت نيست . امتيازاين بيمه ناچيز بودن حق بيمه آن مي‌باشد . در بيمه‌هاي عمر زماني انفرادي سن شخصبيمه‌شده به‌اضافه مدت بيمه نبايد از 70 سال تجاوز نمايد.

تمام عمر

تمام عمر فرد متقاضی تحت پوشش بیمه قراردارد و از آنجاییکه زمان فوت شخص نیست تمام عمر را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه گر تعهد می نماید بیمه شده در هر زمانی فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه در وجه ذینفع پرداخت نماید .در این بیمه نامه شرط 70 سال را نداریم زیرا خطر حتماً محقق می شود و بیمه گر در هر صورت متعهد پرداخت سرمایه است و اگر بیمه گزار حق بیمه نپردازد بیمه گر مسوولیتی ندارد.

بیمه عمر گروهی

حداقل تعداد نفرات 25 نفر و مشروط بر اینکه از 70%کل گروه کمتر نباشند.بیمه شدگان عبارتند از کلیه کارکنان شاغل بیمه گذار که توسط بیمه گذار به بیمه گر معرفی میگردند.

بیمه شدگان این قرارداد حداکثر تا سن70 سال تمام تحت پوشش بیمه عمر می باشند.

بیمه گر میتواند به انتخاب خود از تعدادی متقاضی بیمه معاینات پزشکی بعمل آورده و متعاقباًدر رد و قبول و همچنین تایید پوشش بیمه ای بعضی از آنان با اضافه نرخ پزشکی مختار است به هر حال شروع و اعتبار پوشش  هر یک از کارکنان پس از تایید کتبی بیمه گر طی الحاقی می باشد.
دانلود فایل پیوستی