بیمه عمر مختلط


عمرو پس‌انداز
در اين بيمه، چنانچهبيمه‌شده در خلال مدت بيمهفوت نمايد، در صورتيكه حق بيمه‌ها تا تاريخ فوت پرداختشده باشد، سرمايه مندرج دربيمه‌نامه به‌اضافه سرمايه‌اي كه ممكن است تا تاريخ فوتاز محل مشاركت در منافع تامينشده باشد، به ذينفع پرداخت شده و چنانچه اينبيمه‌نامه تا پايان مدت ادامهيابد، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به‌اضافه سرمايهاضافي كه ممكن است از محلمشاركت در منافع تامين شده باشد به ذينفع پرداخت مي‌شود.

مدت بیمهنامه حداقل 5 سال و حداکثر15 سال می باشد.

سرمایه بیمهنامه حداقل 000ر000ر10 ریال و حدکثر000ر000ر500 ریال می باشد

چنانچهسرمایه انتخابی بیش از 000ر000ر100 ریال باشد صدور بیمه نامه منوط به انجام معایناتپزشکی خواهد بود

هزینه انجاممعاینات پزشکی در صورت صدور بیمه نامه به عهده بیمه ایران خواهدبود.

مزایا:

سرمایهمندرج در بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه به وی پرداختخواهد شد

در صورت فوتبیمه شده بیمه شده در طول مدت بیمه نامه سرمایه بیمه ای به صورت یکجا به استفادهکنندگان پرداخت خواهدشد

در صورت فوتبیمه شده در طول مدت بیمه در اثر حادثه در صورت داشتن پوشش حادثه دو برابر سرمایهبه استفاده کنندگان پرداخت خواهدشد

بیمه گذارمی تواند پس از گذشت دو سال از شروع بیمه  از محل ذخیره پس اندازی بیمه نامه خودتقاضای وام نماید.  (90% ارزشبازخريد در سال مورد تقاضا مي باشد .)

در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت در طی مدت قرارداد بیمه گذار (بیمه شده) ازپرداخت حق بیمه های آتی معاف خواهد شد لذا تعهدات شرکت کماکان در خصوص خطرات فوت ویا حیات بیمه شده به قوت خود باقی خواهد بود

سرمایه هایبیمه عمرو پس انداز جزو حقوق ممتازه ذینفع بوده و از هر گونه مالیات معاف میباشد.

امکانبازخرید بیمه نامه پس از مدت 6 ماه در صورتی که اقساط آن به طور کامل پرداخت شدهباشد وجود دارد.

برای تعیینحق بیمه مبالغ مربوط به سن خود را از ستون های مربوط به مدت بیمه پیدا کنید مبلغمربوطه در جدول ،حق بیمه اولیه (بدون در نظر گرفتن اثر تغییر نرخ بابت معایناتپزشکی) مورد نظر شما می باشد

برای تعیینحق بیمه مبالغ مربوط به سن خود از ستونهای مربوط به مدت بیمه پیدا کنید.مبلغ مربوطهدر جدول حق بیمه اولیه بدون در نظر گرفتن اثر تغییر نرخ بابت معاینات پزشکی موردنظر شما می باشد.

سرمایه بیمه000ر000ر10 ریال

مدت بیمه نامه

سن بیمه شده

روش پرداخت

5سال

6سال

7سال

8 سال

9سال

10سال

20

ماهیانه

128800

100800

81200

66800

56000

47500

سالیانه

1457900

1142300

921300

759300

636600

541200

25

ماهیانه

128800

100800

81200

66900

56000

47500

سالیانه

1458200

1142600

921600

759700

637000

541700

30

ماهیانه

128900

100900

81400

67000

56100

47700

سالیانه

1459300

1143900

923100

761300

638800

543700

35

ماهیانه

129100

101200

81600

67300

56500

48100

سالیانه

1462100

1147000

926500

765000

642700

547900

40

ماهیانه

129600

101700

82200

67900

57100

48700

سالیانه

1467100

1152700

932700

771800

650000

555700

45

ماهیانه

130400

102500

83100

68800

58100

49800

سالیانه

147100

1162400

943300

783200

662300

568800

50

ماهیانه

131700

104000

846000

70500

59900

51600

سالیانه

1491300

1179200

961500

802700

683100

590800

مهريه

بيمه نامهمهريه تضميني مطمئن براي پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه و پشتيباني مالي مناسب استكه زوجه مي تواند از مزاياي آن به شرح زير بهره مند شود:

در صورت حيات زوج در پايان مدت بيمه ، سرمايه اصلي بيمه نامه به صورت يكجا بهزوجه پرداخت مي گردد.

در صورت از كارافتادگي دائم و كامل زوج در طول مدت بيمه ، بيمه گذار از پرداختاقساط بعدي حق بيمه تا پايان مدت بيمه معاف شده و تعهدات بيمه گر كماكان در موعدمقرر انجام خواهد گرفت.

در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه سرمايه اصلي بيمه نامه به زوجه پرداختخواهد شد .

در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمايه اصلي بيمه نامه به زوجهپرداخت خواهد گرديد .

چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت حق بيمهمربوطه توسط بيمه گذار و قبل از پايان مدت بيمه مطلقه گردد ذخيره رياضي بيمه نامهتا تاريخ پرداخت حق بيمه به وي پرداخت خواهد شد.

زوجه به ميزان 85% در منافع حاصل از عمليات بيمه گري در اين بخش سهيم بوده و درصورت تشكيل منافع مزبور ، سرمايه اصلي بيمه نامه به اضافه سرمايه اي كه از محلمشاركت در منافع ايجاد شده است به وي پرداخت خواهد شد .

زوجه مي تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بيمه و پرداخت مستمر حق بيمهمربوط و با موافقت بيمه گذار از محل ذخيره رياضي بيمه نامه تقاضاي وام نمايد .

در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتباربيمه نامه ( پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت حق بيمهمربوطه ) ارزش بازخريد بيمه نامه در وجه بيمه گذار پرداخت خواهد شد.

شرح خطرات و خسارات تحتپوشش

با توجه بهشرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرارگيرد:

فوت

فوت به شرط حادثه

بيمه شده درصورت از كارافتادگي دائم و كامل از پرداخت حق بيمه معاف خواهد شد

تامينهزينه جهيزيه
در اين نوع بيمه نامه بيمهگذار و بيمه شده پدر يا مادردختر و يا در صورت عدم وجود آنان هر شخص ديگري است كهعلاقمند به تامين آينده دختربوده و استفاده كننده در صورت فوت و يا حيات بيمه شدهدختري است كه بيمه نامه بهنفع او صادر شده است.

مزاياي بيمهتامين هزينه جهيزيه:

بيمه نامه با هدف تامين سرمايه جهت تهيه جهيزيه فرزندان اثاث خانواده مي باشد .

هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه نامه فوت يا دچار از كار افتادگي دائم و كاملگردد (پوششهاي تكميلي) از آن تاريخ تا پايان مدت بيمه نامه حق بيمه اي دريافت نشده، ليكن كماكان سرمايه بيمه نامه در پايان مدت به استفاده كننده پرداخت مي شود وچنانچه فوت بيمه شده ناشي از حادثه باشد دو برابر سرمايه در پايان مدت پرداخت خواهدشد.

در صورتيكه استفاده كننده بيمه نامه (دختر) در فاصله فوت بيمه شده تا پايان مدتبيمه ازدواج نمايد سرمايه بيمه نامه در زمان ازدواج به وي پرداخت خواهد شد.

بيمه گذار مي تواند در طول مدت قرارداد دختر ديگر خود را به جاي استفاده كنندهقبلي جايگزين نمايد.

چنانچه استفاده كننده در طول مدت بيمه فوت نمايد با نظر بيمه گذار يكي از دوروش زير عمل مي گردد :

بيمه نامه فسخ شده و ذخيره رياضي بيمه نامه حداقل به ميزان حق بيمه هاي دريافتيمسترد مي گردد.

با جايگزين شدن استفاده كننده ديگري به انتخاب بيمه گذار ، بيمه نامه ادامه مييابد.

بیمه نوزادان کودکان نوجوانان:

در این نوع بیمه نامه حداقل سن بیمه شده یکسال و حدکثر 14 سال می باشد ماهیت پوشش آن با بیمه جامع زندگی فرقی نداردو حداقل سرمایه فوت 000ر000ر5 ریال و حداکثر 000ر000ر100 ریال است .معاینات پزشکی ندارد،مگر اینکه در پاسخ به سوالات مطلبی قید شده که نیاز به معاینات داشته باشد.

پوشش امراض:فلج اطفال،التهاب مغزی(مننژیت)،بیماریهای رماتیسمی،سرطان و پیوند اعضا و آسیب مغزی

پوشش فوت در اثر حادثه تا 2 برابر داریم.

پوشش امراض خاص تا مبلغ 000ر000ر50 ریال می باشد.

معافیت از پرداخت حق بیمه نداریم.هرگاه بیمه شده به سن قانونی رسید این بیمه نامه به بیمه نامه جامع زندگی تغییر می یابد.

مابقی شرایط همانند بیمه جامع زندگی می باشد.
دانلود فایل پیوستی