ماموريت و چشم انداز و خط مشی


ماموریت:

گروه بیمه ای سایپا بر آن است تا با بهره گیری از توانمندی بیمه گران و تکیه بر قابلیت های خویش و شبکه گسترده فروش نسبت به انجام مشاوره بیمه ای و ارائه مناسب ترین پوشش ها با بهترین نرخ و شرایط و خدمات پس از آن، به گروه سایپا و سایر مشتریان اقدام نماید.


چشم انداز افق 1404:

دستیابی به جایگاه سوم سهم بازار بیمه کشور


خط مشی کیفیت:دانلود فایل پیوستی