ارزش هاي ما

 

ارزش های سازمانی:

                        . پاسخگویی

                          - پاسخگویی صحیح و کامل

                          - صبر و حوصله در پاسخگویی به مشتریان و همکاران

                          - پیگیری دقیق پاسخ سوالات و استفاده از تمامی توان موجود

                          - اطلاع رسانی به موقع نتایج پیگیری های انجام شده به ذینفعان

                          - افزایش دانش و آگاهی به منظور پاسخگویی صحیح و کامل 


                        . مسئولیت پذیری و تعهد

                          - تعهد به انجام وظایف سازمانی و خود کنترلی در راستای اهداف سازمانی

                          - توجه به ارزش زمان در انجام به موقع وظایف

                          - توجه به فعالیت های کاری و شناسایی نواحی قابل بهبود و ارائه پیشنهادهای سازنده


                        .تلاش برای جذب رضایت ذینفعان

                          - تلاش در جهت جلب رضایت هم زمان مشتریان، همکاران، بیمه گران، شبکه فروش، جامعه و سایپا

                          - پایبندی به قراردادها و انجام به موقع تعهدات

                          - حفظ اسرار

                          - توجه به پایداری جامعه از طریق صرفه جویی

                          - تلاش در جهت ارائه بهترین خدمات

                      

ارزش های اخلاقی:

                        . احترام

                             - حفظ کرامت انسانی و رعایت منزلت سازمانی

                             - رعایت ادب و احترام در کلام و رفتار


                        . صداقت

                             - راستی و درستی در گفتار و رفتار

                             - مواجهه صادقانه و صریح با رویدادهادانلود فایل پیوستی