گزار ش مسئویتهای اجتماعی کارگزاری بیمه سایپا

کلیه سازمانها اقدامات و تلاشهای خود را جهت رسیدن به هدفی که برای آن تشکیل شده اند همسو می نمایند. امروزه در سازمانها موضوع مسئولیتهای اجتماعی نیز مورد توجه قرار می گیرد. در شرکت کارگزاری بیمه سایپا نیز موضوع مسئولیتهای اجتماعی بعنوان عضوی کوچک از جامعه موضوعی مهم می باشد.موضوع مسئولیتهای اجتماعی در شرکت کارگزاری بیمه سایپا از طرفی با توجه به هدف سازمان که ماهیت خدماتی دارد و از طرفی تاکید مدیریت محترم در مسیر تاثیرگزاری مثبت در جامعه بسیار مهم می باشد. لذا در انجام وظایف خود در قبال جامعه، مشتریان، سهامداران و شرکاء تجاری، محیط زیست همواره تلاش نموده. اقدامات ذیل نمونه ای از قدمهای مثبت این سازمان می باشد.

 دانلود فایل پیوستی