آشنايي با کارگزاری بیمه سایپا (سیبکو)

تاریخچه

پيرو تصميم گيري استراتژيك ستاد تحول كسب و كارهاي گروه سايپا، شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا (سیبکو) در مرداد ماه سال 1390 با هدف تجمیع فعالیت های بیمه ای این گروه به‌صورت سهامی خاص تأسیس و با شماره 410955 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد.
موضوع فعاليت شرکت بر اساس اساسنامه انجام امور دلالي رسمي بيمه و مشاوره بيمه اي بر اساس قانون تأسیس بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه، دستورالعمل هاي صادره از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات موضوعه ديگر است.
سيبکو يکي از شرکت هاي گروه خودروسازي سايپا است (100% سهم متعلق به گروه سايپا) که دانش، سیستم های مدیریتی و تجربیات کارکنان شرکت های خدمات بیمه ای رایان سایپا و خدمات بیمه سایان را که سابقه فعاليت آنها به سال 1379 بر می گردد، در اختیار گرفته است. هدف بنيادين و فلسفه وجودي سيبکو را مي توان تکميل سبد خدمات مشتريان گروه سايپا، تجميع کليه پتانسيل هاي بيمه اي براي گروه سايپا در قالب گروه بيمه اي سايپا، ايجاد درآمد و سود براي گروه سايپا، ارائه پوشش و شرايط بيمه اي مناسب براي گروه سايپا و اخذ خدمات بيمه اي با حداقل ريسک از کليه بيمه گران برشمرد.

چشم انداز

دستیابی به جایگاه سوم سهم بازار کشور در سال 1404

ماموریت

ما برآنیم تا با بهره گیری از توانمندی بیمه گران و تکیه بر قابلیت های خویش و شبکه گسترده فروش نسبت به انجام مشاوره بیمه ای و ارائه مناسب ترین پوشش ها با بهترین نرخ و شرایط و خدمات پس از آن، به گروه سایپا و سایر مشتریان اقدام نماید .