طی مراسمی که با حضور کلیه مدیران در دفتر سرپرست محترم شرکت کارگزاری بیمه سایپا جناب آقای مهندس سیدصالحی انجام گرفت، ایشان از زحمات آقایان دکتر بزرگ نژاد و مهندس سلطانی ثانی تقدیر به عمل آوردند.