حفاظت از محیط زیست

– فرهنگ سازی جهت مصرف بهینه انرژی

-ارائه خدمات در محل

-تشکیل گروه سیبکو-اکو جهت انجام امور داوطلبانه به کمک همکاران

-اهدا کتاب با موضوع حفظ محیط زیست به کودکان