با توجه به عدم امکان پست بیمه نامه های شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر در روزهای پایانی سال، بیمه نامه های شخص ثالث خودروهای تولیدی در بازه 961226 لغایت 961229 به همراه سایر اسناد خودرو به نمایندگی های سایپا ارسال می گردد تا از این طریق در اختیار مشتریان محترم قرار گیرد.