نام و نام خانوداگی: علی اصغر زاهدی

تحصیلات:

سمت: سرپرست حوزه مدیریت و ارتباطات

سابقه کاری: 

مهارتها و تخصص ها:

شرح وظایف: