مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت ثالث جانی
1-حضور بیمه گذار و زیان دیده یا نماینده قانونی آن
2-اصل بیمه نامه شخص ثالث مقصر
3-اصل گواهینامه
4-کارت انتظامی خودرو
5-کارت ملی طرفین

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت ثالث مالی
1-اصل بیمه نامه شخص ثالث مقصر و زیان دیده
2-ضمیمه نمودن کوپن بیمه نامه مقصر روی کپی بیمه نامه
3-گواهینامه رانندگی طرفین
4-کارت انتظامی خودرو طرفین
5-اصل فرم درخواست خسارت

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت بدنه جزئی
1-اصل بیمه نامه ثالث و بدنه
2-حضور بیمه گذار یا نماینده قانونی وی (اشخاص حقیقی)
3-حضور نماینده سازمان یا موسسه با ارئه معرفی نامه رسمی مهر شده شرکت(اشخاص حقوقی)
4-اصل گواهینامه راننده در زمان وقوع حادثه
5-اصل کارت ملی راننده یا بیمه گزار
6-کارت انتظامی یا سند خودرو
7-گزارش نیروی انتظامی و یا سایر گزارشات و مدارک مثبته در خصوص حادثه
8-مشخص شدن محل توقف خودرو جهت بازدید

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت بدنه کلی
1-اصل بیمه نامه شخص ثالث و بدنه بیمه گذار
2-اصل کارت ملی- گواهینامه- شناسنامه- مدارک مالکیتی خودرو
3-اصل کارت سوخت خودرو
4-در صورت داشتن کارت طلایی یا نقره ای آنها را ارئه دهید
5-گواهی خلافی خودرو
6-گزارش نیروی انتظامی و سایر اطلاعات و مدارک مثبته در خصوص چگونگی وقوع حادثه

توجه: بیمه گذار موظف است طبق ماده 15 قانون بیمه در ظرف مدت 5روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد در غیر اینصورت بیمه گر مسئول نخواهد بود.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت ثالث جانی
1-حضور بیمه گذار و زیان دیده یا نماینده قانونی آن
2-اصل بیمه نامه شخص ثالث مقصر
3-اصل گواهینامه
4-کارت انتظامی خودرو
5-کارت ملی طرفین

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت ثالث مالی
1-اصل بیمه نامه شخص ثالث مقصر و زیان دیده
2-ضمیمه نمودن کوپن بیمه نامه مقصر روی کپی بیمه نامه
3-گواهینامه رانندگی طرفین
4-کارت انتظامی خودرو طرفین
5-اصل فرم درخواست خسارت

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت بدنه جزئی
1-اصل بیمه نامه ثالث و بدنه
2-حضور بیمه گذار یا نماینده قانونی وی (اشخاص حقیقی)
3-حضور نماینده سازمان یا موسسه با ارئه معرفی نامه رسمی مهر شده شرکت(اشخاص حقوقی)
4-اصل گواهینامه راننده در زمان وقوع حادثه
5-اصل کارت ملی راننده یا بیمه گزار
6-کارت انتظامی یا سند خودرو
7-گزارش نیروی انتظامی و یا سایر گزارشات و مدارک مثبته در خصوص حادثه
8-مشخص شدن محل توقف خودرو جهت بازدید

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت بدنه کلی
1-اصل بیمه نامه شخص ثالث و بدنه بیمه گذار
2-اصل کارت ملی- گواهینامه- شناسنامه- مدارک مالکیتی خودرو
3-اصل کارت سوخت خودرو
4-در صورت داشتن کارت طلایی یا نقره ای آنها را ارئه دهید
5-گواهی خلافی خودرو
6-گزارش نیروی انتظامی و سایر اطلاعات و مدارک مثبته در خصوص چگونگی وقوع حادثه

توجه: بیمه گذار موظف است طبق ماده 15 قانون بیمه در ظرف مدت 5روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد در غیر اینصورت بیمه گر مسئول نخواهد بود.