سهامداران :

شرکت سایپا(سهامی عام)

شرکت رایان سایپا(سهامی خاص)

شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا(سهامی خاص)

شرکت تولیدی رینگ سایپا(سهامی خاص)

شرکت سایان توسعه سرمایه گذار(سهامی خاص)