سهامداران :

شرکت سایپا (سهامی عام)

شرکت رایان سایپا(سهامی خاص)

شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا(سهامی خاص)

شرکت تولیدی رینگ سایپا(سهامی خاص)

شرکت سایان توسعه سرمایه گذار(سهامی خاص)

شرکای تجاری:

بیمه گران

بیمه گزاران

بازاریابان