آقای مهندس عبداله سلطانی ثانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

آقای دکتر هادی کمرئی

رئیس هیئت مدیره