نام و نام خانوداگی: عبداله سلطانی ثانی

تحصیلات: دکترا مدیریت زنجیره تامین و لجستیک

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا