نام و نام خانوداگی: علی زارعی سهامیه

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

سمت:مدیر بیمه های اموال