مشاركت حداكثری كاركنان کارگزاری بیمه سایپا در انتخابات كميته انضباط كار

مدیرمنابع انسانی شركت کارگزاری بیمه سایپا از نتايج انتخابات اعضای كميته انضباط كار اين شركت خبر داد.

در راستاي ماده 27 قانون كار و با توجه به ماده 5 آيين نامه انضباط كار شركت و به منظور حفظ محیط سالم، ترویج اخلاق اسلامی، رعایت حقوق انسانی در جهت بالا بردن کمیت و کیفیت خدمات و بهبود شرایط کار و بالابردن بهره‌وری و ایجاد انگیزش کاری، اولين انتخابات كميته انضباط كار، با مشارکت حداکثری کارکنان، توسط مديريت منابع انساني شرکت کارگزاری بیمه سایپا برگزار شد و اعضای اين کمیته در سطح نماینده کارکنان و سرپرستان تعیین شدند.

فهرست