برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کارگزاری رسمی بیمه سایپا

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط سایپا در روز دوشنبه مورخ  1401/03/30با حضور نمایندگان سهامدار  و جمعی از مدیران ارشد شرکت سایپا و همچنین حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار و گزارش عملکرد توسط حسابرس و بازرس قانونی مطلوب ارزیابی گردید.

ابتدا گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر، عملکرد و صورتهای مالی شرکت منتهی به 1400/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. سپس گزارش فعالیت هیات مدیره توسط جناب آقای مهندس ادیانی، مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بیمه سایپا ارائه شد.

همچنین ایشان در خصوص برنامه های آتی گروه بیمه ای سایپا و تمرکز بر فروش آنلاین از طریق سیستم رایا بیمه و ارائه طرح های توسعه ای در حوزه فروش آنلاین در سال 1401 توضیحات کاملی ارائه نمودند.

فهرست